Tingimused

MÜÜGITINGIMUSED
Milliseid isikuandmeid töödeldakse
nimi;
kontaktinfo, nagu telefoninumber ja e-posti aadress;
maksja ja kohaletoimetamise aadress;
pangakonto number;
kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
klienditoe andmed;
muu kliendiuuringute ja/või pakkumistega seotud teave.

ÜLDTINGIMUSED
Müügitingimused kehtivad primearomatic.com veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja Prime Tour OÜ (edaspidi primearomatic.com) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
primearomatic.com kasutajaks registreerides ja/või toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.
primearomatic.com jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse primearomatic.com veebilehel.
MÜÜGILEPINGU JÕUSTUMINE
primearomatic.com müüb ja Klient ostab e-poes pakutavaid tooteid.
primearomatic.com ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Prime Tour OÜ arvelduskontole.
primearomatic.com veebipoes tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.
HINNAD
Kõik primearomatic.com veebipoes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.
primearomatic.com jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
TELLIMUSE VORMISTAMINE JA KAUBA EEST TASUMINE
Tellimuse tasumisel saab Klient valida omale sobiva makseviisi: Swedbank ülekanne või krediitkaart. Klient maksab 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks.
Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda, kui Klient on tasunud 100% tellimuse kinnitusest.
KOHALETOIMETAMINE
Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib primearomatic.com tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks meie logistikapartneritele.
primearomatic.com veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest.
Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama primearomatic.com´i koheselt enne kauba kohaletoomist.
Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. primearomatic.com ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.
Transpordi käigus vigastada saanud saadetistele kus tooted, kuid mitte tootepakendid, on saanud kahjustusi, saavad Kliendile asendatud. Asendamise võimatuks osutumise korral pakume kahjustatud kauba maksumuse hüvitamist.
TAGASTAMISÕIGUS
Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja orginaalpakendis.
Kauba tagastamiskulud kannab klient, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.
Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus vabas vormis e-posti aadressil primearomatic@gmail.com.com 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, toote nime ning arve või tellimuse numbrit. Tagastamise avaldust saab täita ka siin lehel.
Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse kättesaamisest. Lisaks tagastatud kauba maksumusele tagastatakse ka kauba kättetoimetamis kulud.
PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD
Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama primearomatic.com´d probleemist e-posti aadressil primearomatic@gmail.com ning esitama järgmise informatsiooni: nimi, kontaktandmed ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist.
primearomatic.com ei vastuta:
Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest
Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel
Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.
VASTUTUS JA VÄÄRAMATUD JÕUD
primearomatic.com vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab primearomatic.com ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
primearomatic.com ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida primearomatic.com ei saanud mõjutada ette näha.
PRIVAATSUS
primearomatic.com veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku primearomatic.com´le enda isikuandmete töötlemiseks.
primearomatic.com kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ja ei avalda neid kolmandatele osapooltele.
MUUD TINGIMUSED
Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. primearomatic.com-l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.